Voorwaarden reserveren

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen bij Villa Del Carmen.

ALGEMEEN:

 1. Villa Del Carmen verleent u hierbij gratis toegang tot de website villa-del-carmen.nl.
 2. Villa Del Carmen behoud zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 3. Bezoekers van Villa Del Carmen dienen ten aller tijden de aanwijzingen van eigenaren en personeel op te volgen.
 4. U bent bezoeker al vanaf het moment dat u binnen onze zone borden parkeert of verblijft.
 5. Villa Del Carmen is een relax resort en heeft daarom geen plaats voor asociaal gedrag.
 6. Op onze terreinen is het niet toegestaan om harder dan 5km per uur te rijden met voertuigen (alles op wielen).
 7. Men dient de privébezittingen van Villa Del Carmen tn aller tijden te respecteren.
 8. In geval van (poging tot) diefstal of aanbrengen van schade, zal altijd de politie ingeschakeld worden en zal men van het terrein verwijdert worden.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST:

 1. UITSLUITEN herroepingsrecht:
  Villa Del Carmen wijst u erop dat reserveringen die u maakt, wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomst die u sluit met Villa Del Carmen.
 2. ARTIKEL 2 – Reserveringen:
  • Villa Del Carmen neemt alleen reserveringen in behandeling van personen welke 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen gedaan door jongere personen dan 18 jaar zijn dan ook niet geldig.
  • Villa Del Carmen behoud zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
  • Indien Villa Del Carmen uw reservering in behandeling neemt, zendt Villa Del Carmen u een bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Villa Del Carmen.
  • Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
  • Tussen u en Villa Del Carmen komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Villa Del Carmen de reservering aan u heeft bevestigd.
  • De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
 3. Artikel 5 – Prijzen
  Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
   
 4. Artikel 7 – Betalingen
  • Bij reservering dient u een aanbetaling van 30% te doen vermeerderd met de reserverings-, afhandelingskosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de reservering van Villa Del Carmen.
  • Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Villa Del Carmen uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf 
   in Villa Del Carmen als vermeld in de bevestiging van de reservering.
  • In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag –huurprijs vermeerderd met in 4.1 en 4.2 genoemde kosten binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur betaald te worden. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag –huurprijs vermeerderd met de in 4.1 en 4.2 genoemde kosten- direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Villa Del Carmen, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Villa Del Carmen u het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Villa Del Carmen, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden; 
  • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Villa Del Carmen u de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Villa Del Carmen zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Villa Del Carmen als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Villa Del Carmen in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Villa Del Carmen heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing. 
  • Villa Del Carmen heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Villa Del Carmen spant zich in om de inhoud van de website(s) zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 2. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website(s) geld een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Villa Del Carmen.

BOEKEN:

 • Bij het plaatsen van een boeking bent u tenminste 18 jaar oud. Bij het plaatsen van een boeking gaat u een bindend contract met ons aan en stelt zich verantwoordelijk voor de betalingen van verschuldigde vergoedingen voor uw mede gasten. U bevestigd dat u gemachtigd bent.

 

AUTEURSRECHTEN:

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Villa Del Carmen.
 2. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Villa Del Carmen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals bv citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.